[آیا شیعه صحابه را کافر میداند؟]

علوى: این سخنت خلاف واقع و حقیقت است، آیا على علیه السّلام و عباس (عموى پیغمبر: ص) و سلمان و عبد- اللّه بن عباس، و مقداد، و أبو ذرّ، و بعضى دیگر از صحابه نیستند؟ و آیا ما شیعیان آنان را کافر میدانیم‏

عباسى: مقصودم از همه صحابه: ابو بکر، عمر، و عثمان، و پیروان ایشان هستند.

علوى: تو خود سخنت را نقض کردى و باطل ساختى مگر: أهل منطق نمیگویند: موجبه جزئیّه نقیض سالبه کلّیه است، در أوّل میگوئى: شیعه تمام صحابه را کافر میداند، و سپس میگوئى: شیعه بعضى از صحابه را کافر میداند!.

چون سخن بدینجا رسید، نظام الملک خواست سخنى گوید، که عالم شیعه باو اجازه نداد، و گفت:

اى وزیر کسى حقّ سخن گفتن ندارد، مگر: وقتى که ما عاجز از جواب شویم. زیرا: خلط مبحث میشود (وجه بسا گفته شود که شیعیان متوسّل بمکر و حیله شدند، و وزیر بکمک ایشان شتافت، و بالنتیجه غالب گشتند) و سخن از مجراى خود خارج شده، و آنچه که منظور نظر است بدست نیاید؟؟؟.

بعد فرمود: اى عباسى، اینکه گفتى: شیعه تمام صحابه را کافر میداند، معلوم شد دروغ محض و افتراء و تهمت است.

/ 0 نظر / 27 بازدید